Established in Nishinomiya city, Hyogo pref., Japan / Started SB sensor development